Equipo docente

L’EQUIP DOCENT: LA CLAU DE L’APRENENTATGE

Inlingua Lleida és conscient de la importància del seu personal docent i és molt selectiva a l’hora d’escollir-lo. Només admet a professors amb gran competència lingüística en la llengua que imparteixen i formats per experts en el mètode i els materials inlingua.

Tenim deu principis didàctics a inlingua que els seus professors han de respectar:

1)  Només s’utilitza la llengua d’objecte d’estudi

El professor no tradueix, sinó que ajuda a descobrir el significat de les paraules dins del seu context. Això es fa de forma gradual i cuidada, donant temps a l’alumne perquè entengui l’idioma.

2)  Es priorititza l’expressió oral i la comprensió auditiva

Per utilitzar un idioma correctament s’ha de començar per parlar-lo. També s’ensenya expressió escrita i comprensió lectora, per la lengua es presenta sempre de forma oral. El professor s’assegura de que tots els alumnes són capaços de pronunciar correctament abans d’avançar amb la lliçó.

3)  Els patrons s’aprenen mitjançant exemples, no mitjançant explicacions

Entendre l’idioma dins del seu context fomenta que els alumnes desenvolupin les seves capacitats de comprensió. Aquestes capacitats són necessàries en la comunicació quotidiana. Fins ti tot la gramàtica s’aprèn millor amb exemples pràctics que mitjançant llargues i tedioses explicacions.

4)  Els alumnes tenen sempre l’oportunitat de parlar

S’anima als alumnes a utilitzar activament l’idioma al llarg del procés d’aprenentatge. Això precisa d’una participació total. Els professors intenten reduir al mínim el temps que parlen, per permetre als alumnes la màxima qualitat de pràctica oral durant la classe.

5)  L’aprenentatge requereix un ambient relaxat

Es respecten i s’integren els objectius de cada alumne i els cursos es configuren per adaptar-se a diferents estils d’aprenentatge. Tot això té lloc en un ambient distès i relaxat.

6)  S’adapta un enfocament positiu a la correcció d’errors

Als alumnes se’ls anima a auto corregir-se per aconseguir una pronunciació precisa i ser capaços d’utilitzar eficaçment les estructures de l’idioma. Considerem l’aprenentatge d’un idioma com un procés de millora continua.

7)  Es sondegen coneixements precís abans de presentar nous continguts

Si vostè ja coneix una paraula o sap utilitzar una estructura, partim des d’aquest punt: construïm sobre els seus coneixements previs de l’idioma.

8)  Sentis lliure per experimentar

S’anima a l’alumne a expressar opinions i experimentar amb els continguts que van aprenent.

9)  S’utilitzen tècniques d’aprenentatge diverses

Tot i que els objectius de cada classe estan clarament definits, els professors utilitzen tècniques diverses a cada lliçó. Es contemplen diferents contextos i estils i ajudem a l’alumne a utilitzar l’idioma en diferents situacions de la vida real.

10)  Els llibres romanen tancats durant la presentació i la pràctica

L’idioma es presenta a l’alumne de forma parlada abans que escrita. El llibre de curs s’utilitza després, exclusivament per exercitar la comprensió lectora, l’expressió escrita, la comprensió auditiva i l’expressió oral.