Què és FCCI?

Fundació CCI és una entitat independent, sense ànim de lucre en la qual participen entitats i centres de formació, empreses i entitats públiques i privades i que té per objectiu el desenvolupament de mitjans i eines d’avaluació i certificació de coneixements d’anglès, francès, alemany i d’altres idiomes d’ús a la UE amb els paràmetres i nivells del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació (MCERL) i amb criteris transparents, fiables, independents i únics per a tots els idiomes; i la difusió dels mateixos tant en els àmbits de la formació com de la utilització laboral o acadèmica, empresarial i institucional.

Què caracteritza FCCI?

Al tractar-se d’un servei de caràcter públic i independent, FCCI es defineix per la seva neutralitat, imparcialitat i objectivitat. A més, considerant integrament tot el procés de medició, anàlisi i valoració dels coneixements que s’avaluen, FCCI es caracteritza també com un servei a un cost raonable i accessible a la vegada que professionalment fiable i acreditat.

Els certificats de la Fundació CCI

Expressen el coneixement d’idiomes del titular amb els nivells definits al Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües. Té el mateix contingut i nomenclatura en ANGLÈS, FRANCÈS, ALEMANY, ESPANYOL i tots els idiomes de la UE als que es refereixen els certificats. Reflecteixen el nivell de coneixements d’idiomes d’una manera fiable i transparent que posseeix el titular del certificat. Són l’element més adequat per acreditar que un candidat compleix amb el nivell de coneixements d’idiomes que requereix:

  • Un determinat lloc de feina
  • L’accés a una determinada formació
  • Que està en possessió d’una determinada competència en idiomes
  • O qualsevol suposat que requereixi una acreditació en idiomes

Són el document adequat per a:

  • El departament de RRHH que el valoren com acreditació fiable
  • El centre de formació que té una valoració fiable dels coneixements d’un alumne.
  • El titular del certificat que disposa d’un document per acreditar la competència.
  • Per formar part de qualsevol currículum vitae actual.

A qui va dirigit?

El sistema d’avaluació i certificació de competències en idiomes de la Fundació CCI té diversos destinataris que necessiten o aprofiten les avantatges que el sistema ofereix:

El candidat

És evident que és el principal destinatari del sistema. Els estudiants d’un idioma, els alumnes que segueixen accions formatives o cursos d’idiomes, necessiten finalitzar-los amb una acreditació fiable i solvent que certifiqui els seus coneixements i competències tant en l’àmbit de la formació ocupacional, continua o acadèmica, com finalment en l’àmbit laboral millorant l’ocupació.

L’empresa

El departament de recursos humans de les empreses, especialment les PYMES necessiten un instrument fiable, comprensible i transparent i clar com els certificats de la Fundació CCI tant per definir el perfil d’un lloc de treball, com per valorar els candidats a aquest lloc.El centre de formacióLi proporcionarà els paràmetres adequats per a l’organització dels seus itineraris formatius, d’un sistema de certificats, que amb l’ampar d’altres participants en el sistema: empreses, associacions, institucions etc. Donarà a la seva activitat el reconeixement i el prestigi que els correspon.

Nivells

La fundació CCI, en el seu afany per donar un servei estandaritzat, assegurarà que els nivells de les proves que administra s’ajusten als paràmetres que estan recollits en el document anomenat Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment (CEF), o sigui, Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació (MCER).

Els continguts són agrupats per destreses, d’acord amb els descriptors que cadascun d’aquests nivells comporta, desenvolupats de manera que s’asseguri una medició: fiable, transparent i homogènia per a trots els idiomes, el resultat esquemàtic del qual està dividit en 6 nivells:

Usuari Bàsic: A1 i A2

És l’adequat per a aquelles persones que en l’exercici de la seva professió es relacionin esporàdicament amb un altre idioma i no desenvolupin en ell una activitat important del seu treball.

Permet desenvolupar-se amb senzillesa en situacions quotidianes podent entendre i expressar-se en les situacions més normals de la vida.

Usuari Independent: B1 i B2

És l’adequat per a aquelles persones que el l’exercici de la seva professió es relacionin amb freqüència amb un altre idioma, desenvolupant en ell alguna activitat de la seva feina.

Permet desenvolupar-se en la majoria de situacions i defensar-se en un ambient internacional.

Usuari Competent: C1 i C2

És l’adequat per a aquelles persones que el desenvolupament de la seva professió es trobin normalment amb la necessitat d’utilitzar un altre idioma, havent de fer front en ell a situacions importants de la seva feina.

Permet desenvolupar la professió en un ambient internacional.

Per a més informació, visiti la pàgina web: http://fundacioncci.com