El diploma DELF està format per quatre diplomes independents corresponents als quatre primers nivells de francès del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües: A1, A2, B1 i B2.

Els dos altres diplomes de nivell avançat que completen els sis nivells són certifcats a través del DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française): C1 y C2.

Més informació a : http://www.ciep.fr/es/delf-dalf