Abast de la Política:

Impartició d’activitats de formació especialitzades, en concret:

Formació en idiomes i informàtica | Formació en la Gestió Empresarial | Formació Ocupacional i Contínua

La Direcció d’inlingua Lleida es compromet a complir totes les disposicions descrites en el sistema de gestió, requisits de la Norma ISO 9001 en vigor i tots els requisits legals i reglamentaris que li siguin d’aplicació així com la resta de compromisos que subscrigui, i a mantenir actualitzada la Política difonent-la tant a nivell personal amb reunions, com pels diferents departaments de l’empresa perquè sigui coneguda i portada a la pràctica així com a la resta de parts interessades externes.

La Direcció es compromet a establir anualment objectius de millora de el Sistema de Gestió, així com del seu seguiment i revisió.

Actualment assumim como guies a seguir les següents:

  • Oferir al client la major satisfacció possible en el compliment de les seves necessitats, tant amb la creació de nous serveis que satisfacin adequadament les seves necessitats, com amb l’acurada qualitat dels que prestem actualment.
  • El nostre compromís en la millora contínua de la gestió del Sistema y el seu acompliment.
  • Implicar al personal, cada dia amb més força, en la millora contínua dels processos i mètodes de treball i conscienciar-sobre la importància de la realització adequada dels mateixos.
  • Transmetre als nostres clients la sensació que en el nostre esperit està atendre’ls de la millor manera possible i, en la mesura de les nostres possibilitats, garantir la seguretat de totes les parts que intervenen.
  • Treballar pensant que la feina ben realitzat repercuteix en la nostra pròpia millora professional i en la percepció que el client té de la nostra acadèmia.
  • Vetllar perquè el nostre treball tingui la mínima repercussió possible en el medi ambient i en la seguretat de les parts interessades, fomentant adequades polítiques de treball, la participació, la formació i facilitant un entorn de treball segur a tot el personal i als usuaris.

Tot això no és factible sense la col·laboració de tots, de manera que la Direcció de l’empresa es compromet a escoltar els suggeriments que es facin com un mètode per a la millora contínua, així com a habilitar els mitjans per a la seva consecució.

Setembre 2017.