University of Cambridge ESOL Examinations ofereix un ampli ventall d’exàmens d’anglès i titulacions reconegudes internacionalment, incloent exàmens especialitzats en anglès per als negocis (Business English) i anglès per a nens, així com certificats per a professors d’anglès.

Els exàmens comprenen quatre àrees de coneixement: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita, i avaluen la capacitat d’utilitzar varietat d’estructures i funcions en situacions reals.

Nivell A2

KEY A2

Cambridge English Key A2 prova que el candidat pugui comunicar-se en angles en situacions simples i cotidianes.

Es divideix en:

 • Reading and Writing: 9 parts i 56 preguntes – Temps: 1 hora i 10 minuts.
 • Listening: 5 parts i 25 preguntes – Temps: 30 minuts.
 • Speaking: 2 parts – Temps: 8-10 minuts per parelles.

Nivell B1

PRELIMINARY B1

En el nivell Preliminary B1 els candidats han de ser capaços de:

 • Entendre els arguments essencials d’un discurs normal i comprendre la conversa quan es centri en temes coneguts, com ara la feina, l’escola, aficions…
 • Saber desenvolupar-se en la majoria de situacions de comunicació que es poden donar quan es viatja.
 • Expressar-se de forma senzilla i coherent sobre temes coneguts i interessos personals. Els candidats són capaços d’explicar experiències i fites i descriure somnis, il·lusions i ambicions. També són capaços d’explicar o justificar breument els seus plans i opinions

Es divideix en:

 • Reading and Writing : 8 parts, 42 preguntes – Temps: 1 hora i 30 minuts.
 • Listening: 4 parts, 25 preguntes – Temps: 30 minuts.
 • Speaking: 4 parts – Temps: 10-12 minuts per parelles.

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE (BEC) PRELIMINARY

 • Reading and Writing: 
  El Reading and Writing del BEC Preliminary consta de set parts de lectura i dues tasques de redacció amb diferents tipus de textos i preguntes. – Temps: 1 hora i 30 minuts.
 • Listening: 
  El Listening del BEC Preliminary consta de quatre parts. A cada part cal escoltar una serie de textos i respondre diferents preguntes. – Temps: 40 minuts.
 • Speaking: 
  L’Speaking del BEC Preliminary consta de 3 parts i es realitza conjuntament amb un altre candidat. Hi han dos examinadors. Un d’ells parla amb els candidats i l’altre escolta la conversa i pren nota.

Nivell B2

FIRST B2

En el nivell de competència First B2 els candidats han de ser capaços de:

 • Captar el missatge essencial de textos sobre temes de caràcter concret i abstracte i poder participar en una conversa tècnica dins del camp d’especialització propi.
 • Comunicar-se amb espontaneïtat i fluïdesa amb parlants nadius sense que la conversa necessiti un esforç especial per part de cap dels interlocutors.
 • Expressar-se de manera clara i matisada sobre temes diversos.
 • Ser capaç de comentar noticies d’actualitat i examinar avantatges i desavantatges de situacions concretes.

Es divideix en:

 • Reading and Use of English: 7 parts, 52 preguntes – Temps: 1 hora i 15 minuts.
 • Writing: 2 redaccions – Temps: 1 hora i 20 minuts.
 • Listening: 4 parts, 30 preguntes – Temps: 40 minuts.
 • Speaking: 4 parts – Temps: 14 minuts per parelles.

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE (BEC) VANTAGE:

 • Reading: 
  El Reading del BEC Vantage consta de cinc parts amb diferents tipus de textos i preguntes. Els textos poden provenir d’articles de diaries i revistes, informes, ficció, anuncis, cartes missatges, catàlegs, guies, manuals, etc. En una de les parts s’ha de llegir un text llarg o bé diversos textos curts que es relacionen entre si. – Temps: 1 hora.
 • Writing: 
  En les dues parts del Writing del BEC Vantage s’ha de demostrar la capacitat per escriure diferents tipus de text en anglès. – Temps: 45 minuts.
 • Listening: 
  El Listening del BEC Vantage costa de 3 parts. A cada part s’ha d’escoltar una sèrie de textos i respondre preguntes. Cada part s’escolta dues vegades. – Temps: 45 minuts.
 • Speaking: 
  L’ Speaking del BEC Preliminary consta de tres parts i es realitza conjuntament amb un altre candidat. HI han dos examinadors. Un d’ells parla amb els candidats i l’altra escolta la conversació i pren notes. – Temps: 45 minuts.

Nivell C1

ADVANCED C1

En el nivell Advanced C1 els candidats han de ser capaços de:

 • Entendre i comprendre una gran varietat de textos extensos i lingüísticament complexos així com reconèixer sentits implícits.
 • Expressar-se amb soltura i espontaneïtat sense necessitat d’esforçar-se massa per trobar l’expressió adequada.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a finalitats socials, acadèmiques professionals o d’informació.
 • Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat i ser capaç de relacionar temes utilitzant una gran varietat de recursos lingüístics.

Es divideix en:

 • Reading and Writing : 8 parts, 56 preguntes – Temps: 1 hora i 30 minuts.
 • Writing: 2 redaccions – Temps: 1 hora i 30 minuts.
 • Listening: 4 parts, 30 preguntes – Temps: 40 minuts.
 • Speaking: 4 parts – Temps: 15 minuts per parelles.

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE (BEC) HIGHER

 • Reading: 
  El Reading del BEC Higher consta de sis parts amb diferents tipus de textos i preguntes. S’ha de llegir un text llarg o bé diversos texts més curts que es relacionen entre si. – Temps: 1 hora.
 • Writing:
  En les dues parts del Writing del BEC Higher s’ha de demostrar la capacitat per escriure diferents tipus de text en anglès. – Temps: 1 hora i 10 minuts.
 • Listening: 
  El Listening del BEC Higher e costa de 3 parts. En cada part s’ha d’escoltar una sèrie de textos grabats i respondre diferents preguntes. Cada part d’escolta dues vegades. – Temps: 40 minuts.
 • Speaking: 
  L’ Speaking del BEC Higher consta de tres parts i es realitza conjuntament amb un altre candidats. HI ha dos examinadors. Un d’ells parla amb els candidats i l’altra escolta la conversació i pren notes. – Temps: 16 minuts per parella de candidats.

Nivell C2

PROFICIENCY C2

En el nivell de domini Proficiency C2 els candidats han de ser capaços de:

 • Demostrar que poden abordar amb fluïdesa diferents tipus de text, com llibres de ficció i no ficció, revistes professionals, periòdics i manuals.
 • Ser capaç de redactar una gran varietat de tipus de textos.
 • Ser capaç de seguir i comprendre un ampli rang de continguts orals, com conferències, discursos i entrevistes.
 • Posar a prova la capacitat de comunicar-se de manera efectiva en situacions cara a cara.

Es divideix en:

 • Reading and Writing : 7 parts, 53 preguntes – Temps: 1 hora i 30 minuts.
 • Writing: 2 redaccions – Temps: 1 hora i 30 minuts.
 • Listening: 4 parts, 30 preguntes – Temps: 40 minuts.
 • Speaking: 3 parts – Temps: 16 minuts per parelles.