RESERVA DE PLAÇA DEL PROPER CURS

RESERVA DE PLAÇA DEL PROPER CURS

Nom i cognoms *
Fill out this field
Mateix Horari
Select an option
Díes *
Fill out this field
Hores *
Fill out this field
Prefereixo contiuar les classes
Select an option
Comentaris a tenir en compte
Fill out this field
Actualització de les dades personals
Per complir amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la Llei 1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, heu de marcar el vostre consentiment o no consentiment al final del formulari en cas d'actualització de les vostres dades, per poder introduir-les dins dels nostres fitxers.
Select an option
Correu electrònic alumne *
Introduïu una adreça electrònica vàlida.
Correu electrònic pares *
Introduïu una adreça electrònica vàlida.
Adreça *
Fill out this field
Codi postal *
Fill out this field
Població *
Fill out this field
Província *
Fill out this field
Data de naixament *
Fill out this field
Document Nacional d'Identitat (si en té) *
Fill out this field
Telèfon *
Fill out this field
Telèfon 2 *
Fill out this field
Consentiment per poder introduir les vostres dades personals dins dels nostres fitxers
Per complir amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la Llei 1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, heu de marcar el vostre consentiment o no consentiment al final del formulari en cas d'actualització de les vostres dades, per poder introduir-les dins dels nostres fitxers.
Select an option